Privacy policy

Algemeen

Maspoe, met maatschappelijke zetel te Bossestraat 25, 9420 Erpe, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0697.909.753 (hierna "organisator"), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden ingegeven op haar registratie platform (hierna "platform") voor de registratie op sportevenementen georganiseerd door de Organisator (hierna "event") .

De organisator verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de General Data Protection Regulation (2016/679) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

De gebruikers worden gevraagd hun persoonsgegevens waaronder naam, voornaam, email, alsook de geboortedatum, land, borstnummer, proef, beste seizoensprestatie en beste prestatie van de atleten (indien deze verschillen van de gebruiker) mee te delen. De gebruiker moet voor inschrijving van atleten, anders dan de gebruiker, de toestemming hebben van de betreffende atleet.

Gebruikers zijn vrij om hun persoonsgegevens al dan niet aan de organisator mee te delen. Gebruikers dienen wel te weten dat, indien zij dit niet doen, zij niet kunnen deelnemen aan het event. De verwerking van de persoonsgegevens is immers noodzakelijk om de diensten te verstrekken aan de atleten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die aan de organisator worden meegedeeld.

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens die worden ingegeven op het platform, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Betaling voor deelname aan proeven door de atleet op het event;
  • Opmaken en publiceren (online & op de locatie van het event) van de startlijsten van het event voor de proeven waar de atleet werd ingeschreven;
  • Opmaken en publiceren (online & op de locatie van het event) van uitslagen van het event voor de proeven waar de atleet werd ingeschreven.

Derhalve verwerkt de organisator uw persoonsgegevens om uw inschrijving op het event administratief te kunnen behandelen (cfr. noodzaak voor de uitoefening van een contract). Waar de organisator startlijsten (online) & uitslagen (online) publiceert, gebeurt dit in het kader van het gerechtvaardigd belang van de organisator en de atleten om te weten wie de tegenstanders zullen zijn op een welbepaalde events en welke resultaten werden behaald.

Mededeling van persoonsgegevens aan derden

Algemeen

De organisator kan uw persoonsgegevens delen met derde partijen/verwerkers waarop zij een beroep zou doen in het kader van de organisatie van events. Deze derde partijen zullen enkel toegang krijgen tot uw gegevens voor zover nodig in het kader van hun dienstverlening naar de organisator toe. Wij zullen erop toezien dat deze derde partijen op elk ogenblik dezelfde standaarden en wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens respecteren.

Betalingsprovider

Alle betalingsverzoeken op het platform worden op een veilige manier verwerkt door Mollie.com. Bij registratie zal de gebruiker naar een afzonderlijke betalingspagina worden geleid die wordt beheerd door Mollie.com. Betalingsgegevens (en mogelijks ook enkele andere persoonsgegevens) worden rechtstreeks door de gebruiker ingegeven op deze betalingspagina en vervolgens verwerkt door Mollie.com, die hierbij optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. Meer informatie over hoe Mollie.com uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u in hun privacyverklaring (https://www.mollie.com/nl/privacy). De organisator heeft geen toegang tot de betalingsgegevens (bankkaartnummer of bankrekeningnummer) van de gebruiker, we ontvangen enkel een status & betalingswijze van de betaling.

Mailprovider

Alle systeemmails op het platform worden op een veilige manier verwerkt door Postmark App. Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens in dit kader doorgeven aan Postmark App, die hierbij optreedt als verwerker. Meer informatie over de manier waarop Postmark App uw gegevens verwerkt, vindt u in hun privacyverklaring (https://wildbit.com/privacy-policy).

Duur van het bijhouden van gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om bovenvermelde doeleinden te verwezenlijken, met een maximum van 6 maand na het plaatsvinden van het event georganiseerd door de organisator, met uitsluiting van de resultaten.

Rechten van gebruikers

Recht op toegang en verbetering

Gebruikers hebben het recht om op elk ogenblik kosteloos kennis te nemen van hun persoonsgegevens, en deze te verbeteren.

Recht op verwijdering

Gebruikers hebben onder welbepaalde voorwaardelijk het recht om kosteloos de verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen. Om het event te kunnen organiseren zijn we wel genoodzaakt bepaalde gegevens te behouden (betaalstatus, naam, voornaam, borstnummer, proef, uitslagen).

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen de gebruikers een e-mail verzenden aan leden@maspoe.be vanop het emailadres waarmee ze hebben geregistreerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De organisator heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld via haar platform te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.

In geen geval kan de organisator aansprakelijk worden gehouden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens.

Contact

Voor verdere informatie of vragen over deze Privacyverklaring kan u de organisator contacteren per e-mail via leden@maspoe.be.

Ingeval van klachten kan u ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/formulieren/klacht-indienen).

De organisator behoudt zich steeds het recht voor om de Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 oktober 2019.